info@imos.org.tr | +90 224 713 1888 | Üye Girişi |
Tüzük | İMOS | İnegöl Mobilyasİ

TÜZÜK

İNEGÖL MOBİLYA SANAYİCİLERİ İş ADAMLARI DERNEÐİ TÜZÜÐÜ

       

Derneðin Adİ ve Merkezi 
Madde 1- Derneðin Adİ: “İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneði” dir.
         Derneðin kİsa adİ, ‘İMOS’ dİr.
         Derneðin merkezi İNEGÖL dür.           
         Dernek, yurt içinde ve yurt dİşİnda şube açabilir.
Derneðin Amacİ ve çalİşma Konularİ 
Madde 2-İMOS Türkiye sİnİrlarİ içerisinde faaliyet gösteren mobilya, dekorasyon ve yan sektör mensubu sanayici ve iş adamlarİnİn mesleki birlik ve beraberliðini saðlamak, söz konusu sektörlerin sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün arttİrİlmasİnİ hedefleyerek ulusal ve uluslararasİ platformda kalİcİ bir yer kazanmalarİna imkân vermek, mesleki disiplin, etik ve kalite kriterlerine uymayİ vazifesi görerek mesleðe ve meslektaşlara toplum önünde saygİnlİk kazandİrmak ve yüceltmek amacİ ile kurulmuştur.       
Derneðin çalİşma Konularİ 
2.1-Mesleki birlik ve beraberlik içerisinde gelişme

 1. Mesleki gelişim amaçlİ kurs, seminer, konferans ve panel gibi eðitim çalİşmalarİ düzenlemek,
 2. Mesleki gelişimin gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayİnlarİ temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalİşmalarİnİ duyurmak için amaçlarİ doðrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayİnlar ile üyelerine daðİtmak üzere çalİşma ve bilgilendirme bültenleri çİkarmak,
 3. Meslektaşlarİn birlik beraberlik içerisinde çalİşmalarİnİ gerçekleştirebilecekleri, fikir alİşverişinde bulunabilecekleri ortamİ saðlamak,
 4. Üyeler arasİnda çİkabilecek uyuşmazlİklarİ uzlaştİrİcİ veya hakem sİfatİ ile çözümlemek için teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak, dernek bünyesinde uyuşmazlİklarİn çözümünü temin amaçlİ gerekli oluşum ve komisyonlarİn oluşumunu saðlamak,
 5. Tüketici dernekleri ile işbirliði içerisine girerek birlikte tespit edilecek kalite kriterleri ile tüketici gözünde sektöre güveni saðlamak, mesleði toplumda yüceltmek,
 6. Üyelerin kİsa vadeli kredi ihtiyaçlarİnİ karşİlamak amacİyla sandİk kurmak,
 7. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşİnİr, taşİnmaz mal satİn almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşİnmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

2.2-Rekabet gücünün arttİrİlmasİ

 1. Sektöre malzeme üreten yan sanayi kuruluşlarİ ile dernek üyeleri arasİnda koordinasyonu saðlayarak üyelerin alİm gücü avantajİnİ arttİrmak, etkin bir tedarik zinciri oluşturmak,
 2. Sektörel teşviklerden üyeleri haberdar ederek, teşviklerden faydalanmalarİ için danİşmanlİk görevini ifa etmek,
 3. Üyelerin sektöre dönük yatİrİmlarİnİn uygun koşullarla fonlanmasİ için ulusal ve uluslar arasİ kuruluşlarla baðlantİya geçmek,
 4. Üyeleri markalaşma konusunda bilgilendirmek, teşvik etmek,
 5. Sektörün ihtiyaç duyduðu alanlarda mesleki lise, yüksek okul ve üniversitelerle işbirliði kurarak teknik eðitim düzenlemek, eðitilen elemanlarİn üye şirketlerde staj görmesini ve istihdam edilmesini saðlamak,
 6. Üyelerin tanİtİlmasİnİ saðlayacak reklam, tanİtİm çalİşmalarİ yapmak,
 7. Üyelere fayda saðlayacak alanlarda iktisadi, ticari ve sİnai işletmeler kurmak, işletmek veya kurulmuş olan bu tür işletmelere ortaklİk tesis etmek,
 8. Sektörde girişimciliði özendirilmek, üyelerin faydalanmasİ için girişimcilik konusunda eðitimler vermek, gerekirse yönetim kurulunca onaylanacak girişimcilik projelerine sandİk kredileri temin etmek,
 9. Tasarİmİ en ön planda tutarak, mobilya sektöründe tasarİmcİlİðİ özendirecek eðitimler, paneller ve yarİşmalar düzenlemek, ödüller vermek,
 10. Üyelerin ortak kullanİmİ için test laboratuvarlarİ ve ar-ge tesisleri kurmak,
 11. Ulusal ve uluslararasİ rekabet gücünün artİrİlmasİ amacİyla ortak markalar oluşturmak dernek adİna tescillemek ve bu markalarİ yönetim kurulun belirleyeceði esaslar ve ücretler dâhilinde üyelerine kİsmen veya tamamen kullandİrma.

2.3-Mesleki örgüt, federasyon ve konfederasyonlarla ve kamu kurum ve kuruluşlarİyla entegrasyon üst Kuruluşlara üyelik

 1. Derneðin amacİnİ gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlİ derneklerden, işçi ve işveren sendikalarİndan ve meslekî kuruluşlardan maddî yardİm almak ve adİ geçen kurumlara maddî yardİmda bulunmak,
 2. Amacİn gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayİlİ Dernek ve Vakİflarİn Kamu Kurum ve Kuruluşlarİ ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklİ kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarİ ile görev alanlarİna giren konularda ortak projeler yürütmek,
 3. Amacİn gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakİf kurmak.
 4. Dernek amacİ doðrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararİ ile kurulmuş veya kurulacak olan birlik ve federasyonlara kurucu üye veya üye sİfatİ ile katİlabilir, üyelikten ayrİlabilir. Karar doðrultusunda gerekli başvurularİ ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir. Dernek, üyesi olduðu birlik ve federasyonlarİn tüzüðüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiði sayİda üye ile temsil olunur. Dernek temsilcileri üyeler arasİndan genel kurul tarafİndan seçilir. Dernek, üyesi olduðu birlik ve federasyonlarİn belirlediði yİllİk aidata, Genel Kurula sunulan bütçede yer verir.
 5. Derneðin amacİ ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diðer derneklerle veya vakİf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarİyla ortak bir amacİ gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

2.4-Uluslararasİ Entegrasyon

 1. Uluslararasİ faaliyette bulunmak, yurt dİşİndaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazİnda ortak çalİşmalar yapmak veya yardİmlaşmak. Dernek amacİ doðrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararİ ile kurulmuş veya kurulacak olan yurt dİşİnda ki dernek veya kuruluşlara, birlik ve federasyonlara kurucu üye veya üye sİfatİ ile katİlabilir, üyelikten ayrİlabilir. Gerekli başvurularİ ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.
 2. Üyelerin ticari menfaatlerinin gerektirdiði yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 3. Ticari heyetler düzenlemek, düzenlenen ticari heyetlere dernek olarak katİlmak,
 4. Türk mobilya ve dekorasyon sektörlerinin ve Türk imajİnİn dünyada tanİtİlmasİ için reklam ve tanİtİm faaliyetlerinde bulunmak,
 5. Sektördeki şirketlerin uluslar arasİ pazarlara açİlabilmesini saðlamak için imalat ve hizmette uluslar arasİ standartlar konusunda bilgilendirme çalİşmalarİ yapmak,
 6. Üyeleri uluslar arasİ pazarlar hakkİnda bilgilendirmek için pazar araştİrmalarİ yapmak ya da yaptİrmak,
 7. Dİş ticari talepler ile ilgili üyeleri bilgilendirmek,
 8. Üyeleri uluslar arasİ fuarlar hakkİnda bilgilendirmek, fuar gezileri düzenlemek, dernek olarak fuarlara katİlmak,
 9. Gerekli izinler alİnmak şartİyla yurt dİşİndan baðİş kabul etmek,
 10. Uluslar arasİ ekonomik birlikler hakkİnda üyeleri bilgilendirmek ve Türkiye’nin bu birliklere entegrasyonu aşamalarİnda sektörel politikalar üretmek,

      
2.5-Mesleki örgütlenme

 1. Mobilya ve dekorasyon sektörü hakkİndaki görüş, öneri ve projelerin ilgili karar odaklarİna duyurularak kabul görmesi için temaslarda bulunmak, sektör ile ilgili yasalarİn hazİrlanmasİnda yasama sürecine öneriler ile katİlmak,
 2. Üyelerin ortak kullanİmİna ve faydalanmasİna açİk atölye, imalathane, satİş maðazasİ gibi ticari veya sİnai işletmeler kurmak ve işletmek,
 3. İnternet ortamİnda üyelerin ürettiði ürünlerin nihai tüketici ile buluşmasİnİ saðlayacak ticaret portalİ hazİrlamak,
 4. Baðİmsİz olarak veya bir fuar organizasyon şirketi ile ortaklİk tesis ederek ulusal ve uluslararasİ sektörel fuarlar düzenlemek,
 5. Üye şirketlerin pazarlarda profesyonel anlamda açİlmalarİnİ ve global rekabet ortamİnda şanslarİnİ arttİrmalarİnİ saðlamak, amacİ ile garantör marka oluşturmak ve her çeşit ticari örgütlenmelerine öncülük etmek için sektörel ticaret şirketi veya iş kümesi şeklinde bir organizasyon kurmak ve bu organizasyona fiilen ortak olmak,
 6. Sektörel bilgi aðİ oluşturup üyelerini bu aðdan faydalandİrmak

 2.6-Sosyal faaliyetler

 1. Gerekli izinler alİnmak şartİyla yardİm toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dİşİndan baðİş kabul etmek,
 2. Üyelerinin yararlanmalarİ ve boş zamanlarİnİ deðerlendirebilmeleri için lokal, kütüphane, spor tesisi açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunlarİ tefriş etmek,
 3. Üyeler arasİnda beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantİlar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eðlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarİnİ saðlamak,
 4. Üyelere ayrİcalİk saðlamak amacİ ile otel, hastane, restoran, sosyal tesisler, maðazalar ve benzeri noktalarla anlaşmalar tesis etmek.

 Derneðin Faaliyet Alanİ
İMOS, mesleki birlik ve beraberlik, sektörel gelişim alanlarİnda faaliyet gösterir.
Üye Olma Hakkİ ve üyelik İşlemleri 
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneðin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doðrultuda çalİşmayİ kabul eden ve Mobilya, Dekorasyon ve yardİmcİ sektörlerde (mobilya, mutfak, banyo, duvar ve yer kaplamalarİ, mobilya aksesuarlarİ, dekorasyon ürünleri, mobilya hammaddesi, döşemelik kumaş, dekoratif cam, aydİnlatma firmalarİ, mimarlİk, iç mimarlİk, tasarİm bürolarİ, mobilya lojistiði şirketleri, teknik eðitim, ar-ge, üretim, yönetim ve yatİrİm danİşmanlarİ, mobilya ve dekorasyon dergileri, reklam ajanslarİ, patent bürolarİ konularİnda v.b.) faaliyette bulunan iş adamİ ve sanayici vasfİnİ taşİyan  her gerçek ve tüzel kişi ile sayİlan sektörlerden emekli olmuş ve sektöre emeði geçmiş kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarİ, odalar borsalar bu derneðe üye olma hakkİna sahiptir. Ancak, yabancİ gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkİna sahip olmasİ da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Asli Üyelik: 
3.1. Üye olmak isteyenler, en az 2 (iki) dernek üyesi referans göstermek koşuluyla, dolduracaklarİ üyelik başvuru formu ile dernek merkezine başvururlar.
Üyelik için başvuranlarİn durumu, Yönetim Kurulu tarafİndan, derneðin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine yaptİklarİ ve yapabilecekleri katkİlar açİsİndan deðerlendirilmek suretiyle 30 gün içinde üyeliðe kabul veya isteðin reddi şeklinde karara baðlanarak sonuçlandİrİlİr ve sonuç başvuru sahibine yazİyla bildirilir. Üyelik vasfİ giriş aidatİnİn ödenmesi ile başlar.
Üyelik başvurusu kabul edilmeyenlerin genel kurulda itiraz hakkİ vardİr. Genel kurul kararİ kesindir.
Onursal Üyelik: 
3.2.Derneðe, derneðin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine ya da sektöre uzun süre ve önemli ölçüde katkİda bulunanlara Yönetim Kurulunun üçte ikisinin kararİyla onur belgesi verilebilir. Bu durumdaki gerçek ve tüzel kişiler derneðe onursal üye kaydedilebilir. Onursal üyeler, genel kurul toplantİlarİna katİlabilirler ancak organlara seçilemezler ve oy kullanamazlar. Onursal üyeler giriş aidatİ ya da senelik aidat ödemezler. Onursal üyeler için ayrİ bir üyelik defteri tutulur. Onursal üyelerin sayİsİ, derneðin asli üyelerinin sayİsİnİn yarİsİnİ geçemez. Derneðin asli üyelerinden bu fİkradaki özelliklere uyan kişiler, kendi onaylarİ ve Yönetim Kurulu’nun üçte ikisinin kararİ ile asli üyelikten onursal üyeliðe geçirilebilirler.
Derneðin şubesi açİldİðİnda dernek merkezinde kayİtlİ bulunanlarİn üyelik kayİtlarİ şubelere aktarİlİr. Yeni üyelik müracaatlarİ şubelere yapİlİr. Üyeliðe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurullarİ tarafİndan yapİlİr ve en çok otuz gün içinde bir yazİyla Genel Merkeze bildirilir. 
Hizmet Aboneliði: 
3.3.Dernek hizmetlerinden devamlİ yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler  Yönetim Kurulunun tespit edeceði şartlar dairesinde Dernek neşriyat ve faaliyetlerinden haberdar edilir ve Dernek etkinliklerine katİlabilirler.
Üyelikten Çİkma 
Madde 4-Her üye yazİlİ olarak bildirmek kaydİyla, dernekten çİkma hakkİna sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştİðİ anda çİkİş işlemleri sonuçlanmİş sayİlİr. Üyelikten ayrİlma, üyenin derneðe olan birikmiş borçlarİnİ sona erdirmez.
Üyelikten Çİkarİlma 
Madde 5-Dernek üyeliðinden çİkarİlmayİ gerektiren haller.

 1. Verilen görevlerden haklİ mazerete dayanmaksİzİn kaçİnmak,
 2. Yazİlİ ikazlara raðmen üyelik aidatİnİ üç ay içinde ödememek,
 3. Dernek organlarİnca verilen kararlara uymamak,
 4. Dernekten yetki almaksİzİn derneði yükümlülük altİna sokmak,
 5. Dernek işlerinden kişisel çİkar saðlamak,
 6. Üye olma şartlarİnİ kaybetmiş olmak,

Yukarİda sayİlan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararİ ile üyelikten çİkarİlabilir.
Derneðin tüzüðüne ve iş ahlakİ ilkelerine, çalİşmalarİ, tutum ve davranİşlarİ ile aykİrİ hareket edenler veya bu davranİşlarİ ile dernek onurunu zedeleyeceði kaygİsİ uyandİranlar hakkİnda Yönetim Kurulu, üyenin durumunu, incelenmesi için nedenleri ile birlikte Disiplin Kurulu gönderir. Disiplin Kurulu üyenin durumunu araştİrİr. Gerek görür ise üyenin savunmasİnİ ister. Disiplin Kurulu üyenin çİkarİlmasİna karar verirse, bu karar Disiplin Kurulu tarafİndan üyeye teblið edilir.
Dernekten çİkan veya çİkarİlanlar, üye kayİt defterinden silinir ve dernek malvarlİðİnda hak iddia edemez.
Dernek Organlarİ 
Madde 6-Derneðin organlarİ aşaðİda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Komisyonlar

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş şekli, Toplanma Zamanİ ve çaðrİ ve Toplantİ Usulü 
Madde 7-Genel kurul, derneðin en yetkili karar organİ olup; derneðe kayİtlİ üyelerden; şubenin doðal delegeleri ile şubede kayİtlİ üyeler tarafİndan seçilmiş delegelerden oluşur.
Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olaðan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüðü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazİlİ isteði üzerine otuz gün içinde olaðanüstü toplanİr.
 3. Olaðan genel kurul, yİlda bir kez, Ocak ayİ içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanİr.
 4. Seçimli olaðan genel kurul, 2 yİlda bir, Ocak ayİ içeresinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanİr.

Genel kurul toplantİya yönetim kurulunca çaðrİlİr.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantİya çaðİrmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantİya çaðİrmakla görevlendirir.
Çaðrİ Usulü 
Yönetim kurulu, dernek tüzüðüne göre genel kurula katİlma hakkİ bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katİlma hakkİ bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazİlİ ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantİya çaðrİlİr. Bu çaðrİda, çoðunluk saðlanamamasİ sebebiyle toplantİ yapİlamazsa, ikinci toplantİnİn hangi gün, saat ve yerde yapİlacaðİ da belirtilir. İlk toplantİ ile ikinci toplantİ arasİndaki süre yedi günden az, altmİş günden fazla olamaz.
Toplantİ, çoðunluk saðlanamamasİ sebebinin dİşİnda başka bir nedenle geri bİrakİlİrsa, bu durum geri bİrakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantİ için yapİlan çaðrİ usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantİnİn geri bİrakma tarihinden itibaren en geç altİ ay içinde yapİlmasİ zorunludur. Üyeler ikinci toplantİya, birinci fİkrada belirtilen esaslara göre yeniden çaðrİlİr.
Genel kurul toplantİsİ bir defadan fazla geri bİrakİlamaz.
Toplantİ Usulü 
Genel kurul, katİlma hakkİ bulunan üyelerin salt çoðunluðunun, tüzük deðişikliði ve derneðin feshi hallerinde ise üçte ikisinin (2/3) katİlİmİyla toplanİr; çoðunluðun saðlanamamasİ sebebiyle toplantİnİn ertelenmesi durumunda ikinci toplantİda çoðunluk aranmaz. Ancak, bu toplantİya katİlan üye sayİsİ, yönetim ve denetim kurullarİ üye tam sayİsİnİn iki katİndan az olamaz.
Genel kurula katİlma hakkİ bulunan üyelerin listesi toplantİ yerinde hazİr bulundurulur. Toplantİ yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafİndan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarİ karşİsİna imza koyarak toplantİ yerine girerler.
Toplantİ yeter sayİsİ saðlanmİşsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantİ yönetim kurulu başkanİ veya görevlendireceði yönetim kurulu üyelerinden biri tarafİndan açİlİr. Toplantİ yeter sayİsİ saðlanamamasİ halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açİlİştan sonra, toplantİyİ yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarİnİn seçimi için yapİlacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşİlarİnİ imzalamalarİ zorunludur.
Toplantİnİn yönetimi ve güvenliðinin saðlanmasİ divan başkanİna aittir.
Genel kurulda, yalnİzca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantİda hazİr bulunan üyelerin onda biri tarafİndan görüşülmesi yazİlİ olarak istenen konularİn gündeme alİnmasİ zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkİ vardİr; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadİr. Onursal üyeler genel kurul toplantİlarİna katİlabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olmasİ halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanİ veya temsille görevlendireceði kişi oy kullanİr.
Toplantİda görüşülen konular ve alİnan kararlar bir tutanaða yazİlİr ve divan başkanİ ile yazmanlar tarafİndan birlikte imzalanİr. Toplantİ sonunda, tutanak ve diðer belgeler yönetim kurulu başkanİna teslim edilir. Yönetim kurulu başkanİ bu belgelerin korunmasİndan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve şekilleri 
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alİnmamİşsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diðer konulardaki kararlar ise açİk olarak oylanİr. Gizli oylar, toplantİ başkanİ tarafİndan mühürlenmiş kaðİtlarİn veya oy pusulalarİnİn üyeler tarafİndan gereði yapİldİktan sonra içi boş bir kaba atİlmasİ ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açİk dökümü yapİlarak belirlenen oylardİr.
Açİk oylamada, genel kurul başkanİnİn belirteceði yöntem uygulanİr.
Genel kurul kararlarİ, toplantİya katİlan üyelerin salt çoðunluðuyla alİnİr. şu kadar ki, tüzük deðişikliði ve derneðin feshi kararlarİ, ancak toplantİya katİlan üyelerin üçte iki çoðunluðuyla alİnabilir.
Toplantİsİz veya çaðrİsİz Alİnan Kararlar 
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazİlİ katİlİmİyla alİnan kararlar ile dernek üyelerinin tamamİnİn bu tüzükte yazİlİ çaðrİ usulüne uymaksİzİn bir araya gelerek aldİðİ kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alİnmasİ olaðan toplantİ yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşaðİda yazİlİ hususlar genel kurulca görüşülüp karara baðlanİr.   

 1. Dernek organlarİnİn seçilmesi,
 2. Dernek tüzüðünün deðiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurullarİ raporlarİnİn görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrasİ,
 4. Yönetim kurulunca hazİrlanan bütçenin görüşülüp aynen veya deðiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneðin diðer organlarİnİn denetlenmesi ve gerek görüldüðünde haklİ sebeplerle onlarİn görevden alİnmasİ,
 6. Üyeliðin reddi veya üyelikten çİkarma hakkİnda verilen yönetim kurulu kararlarİna karşİ yapİlan itirazlarİn incelenmesi ve karara baðlanmasİ,
 7. Dernek için gerekli olan taşİnmaz mallarİn satİn alİnmasİ veya mevcut taşİnmaz mallarİn satİlmasİ hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalİşmalarİ ile ilgili olarak hazİrlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya deðiştirilerek onaylanmasİ,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarİnİn kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarİnİn tespit edilmesi,
 10. Derneðin federasyona katİlmasİ ve ayrİlmasİnİn kararlaştİrİlmasİ,
 11. Derneðin şubelerinin açİlmasİnİn kararlaştİrİlmasİ ve açİlmasİna karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneðin uluslar arasİ faaliyette bulunmasİ, yurt dİşİndaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katİlmasİ veya ayrİlmasİ,
 13. Derneðin vakİf kurmasİ,
 14. Derneðin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diðer önerilerinin incelenip karara baðlanmasİ,
 16. Derneðin en yetkili organİ olarak derneðin diðer bir organİna verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanİlmasİ,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapİlmasİ belirtilen diðer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 
Madde 10- Yönetim Kurulu 11 (onbir) asİl ve 10 (on) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantİsİnda bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, iki başkan yardİmcİsİ, sekreter, sayman ve yönetim kurulu üyelerini belirler. 
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartİyla her zaman toplantİya çaðrİlabilir. Üye tamsayİsİnİn yarİsİndan bir fazlasİnİn hazİr bulunmasİ ile toplanİr. Kararlar, toplantİya katİlan üye tam sayİsİnİn salt çoðunluðu ile alİnİr. Yönetim Kurulunun yedek üyelerinin tümünün Yönetim Kurulu toplantİlarİna katİlİmİ şarttİr ancak kararlarda oy kullanma haklarİ yoktur. 
Yönetim kurulu asİl üyeliðinde istifa veya başka sebeplerden dolayİ boşalma olduðu taktirde genel kurulda aldİðİ oy çokluðu sİrasİna göre yedek üyelerin göreve çaðrİlmasİ mecburidir.
Yönetim Kurulu Başkanİ, başkan vekilleri, genel sekreter ve sayman en fazla iki dönem bu görevlere üst üste seçilebilir. Bir dönem aradan sonra yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Yönetim kurulu aşaðİdaki hususlarİ yerine getirir.

 1. Derneði temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarİna ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazİrlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneðin çalİşmalarİ ile ilgili yönetmelikleri hazİrlayarak genel kurul onayİna sunmak,
 4. Genel kurulun verdiði yetki ile taşİnmaz mal satİn almak, derneðe ait taşİnİr ve taşİnmaz mallarİ satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiði yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini saðlamak,
 6. Derneðin şubelerinin denetlenmesini saðlamak,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açİlmasİnİ saðlamak,
 8. Genel kurulda alİnan kararlarİ uygulamak,
 9. Her faaliyet yİlİ sonunda derneðin işletme hesabİ tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalİşmalarİnİ açİklayan raporunu düzenlemek, toplandİðİnda genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasİnİ saðlamak,
 11. Derneðe üye alİnmasİ veya üyelikten çİkarİlma hususlarİnda karar vermek,
 12. Derneðin amacİnİ gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararİ almak ve uygulamak,
 13. Mevzuatİn kendisine verdiði diðer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
  Genel Kurul, Başkan Yardİmcİlİðİ görevinin gerektiði kadar çoðaltİlmasİna Yönetim Kurulu'na yetki vermiştir.
 14. Yönetim kurulu derneðe katkİ saðlayacaðİnİ öngördüðü sektör dİşİ (madde 3 zikredilenlerin dİşİnda kalan) kişi ve tüzel kişilikleri üyeli kabulüne toplam üye sayİsİnİn yüzde 10 nunu geçmemek kaydİyla yetkilidir.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 
Madde 11-Denetim Kurulu, üç asİl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asİl üyeliðinde istifa veya başka sebeplerden dolayİ boşalma olduðu takdirde genel kurulda aldİðİ oy çokluðu sİrasİna göre yedek üyelerin göreve çaðrİlmasİ mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Denetim Kurulu; derneðin, tüzüðünde gösterilen amaç ve amacİn gerçekleştirilmesi için sürdürüleceði belirtilen çalİşma konularİ doðrultusunda faaliyet gösterip göstermediðini, defter, hesap ve kayİtlarİn mevzuata ve dernek tüzüðüne uygun olarak tutulup tutulmadİðİnİ, dernek tüzüðünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yİlİ geçmeyen aralİklarla denetler ve denetim sonuçlarİnİ bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandİðİnda genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiðinde genel kurulu toplantİya çaðİrİr.
Komisyonlar 
Madde 12. Yönetim Kurulu, aşaðİda görevleri belirtilen komisyonlarİn üyelerini; derneðin esas organlarİnda görev alan ya da almayan üyeler ile konusunda uzmanlaşmİş danİşmanlardan seçer. Gerek görüldüðü takdirde, Yönetim Kurulu aşaðİdaki komisyonlar dİşİnda yeni komisyonlar oluşturur. Komisyon başkanlarİnİn en az üçte ikisinin, dernek yönetim kurulunda görev almayan üyeler arasİndan seçilmeleri zorunludur. Komisyonlar, kendi görev yönergelerini, programlarİnİ yapar ve yönetim kurulunun onayİna sunarlar.

 1. Basİn, Halkla İlişkiler Komisyonu
 2. Fuar Organizasyon Komisyonu
 3. Ticari ve Sanayi Örgütlenme Komisyonu
 4. Tanİtİm Komisyonu
 5. Eðitim Komisyonu
 6. Uluslar Arasİ Ticaret Komisyonu
 7. Derecelendirme ve Üye Deðerlendirme Komisyonu
 8. Kalite ve Standart Komisyonu
 9. Proje Komisyonu
 10. Pazarlamalar Komisyonu

Yönetim Kurulu komisyonlarİn eşgüdüm, raporlama ve denetim mekanizmalarİnİ düzenleyen bir yönerge oluşturur. Her komisyon bir Yönetim Kurulu üyesinin gözetiminde ve Başkanİnİn yönetiminde faaliyet gösterir. Komisyon Başkanlarİ yönergenin düzenlediði sİklİklarla komisyon faaliyetlerinin eşgüdümü için toplantİ yapar ve gerektiðinde ortak stratejiler üretirler.
Yönetim Kurulunun oluşturacaðİ komisyonlarda görev alan üyelerden; bu komisyon toplantİlarİna mazeretsiz olarak 2 (İki) toplantİ üst üste katİlmayanlarİn komisyon üyelikleri sona erer ve bu durum üyenin dernek üyeliðinin tartİşİlmasİ için Yönetim Kurulu’na bildirilir.
Derneðin Gelir Kaynaklarİ 
Madde 13-Derneðin gelir kaynaklarİ aşaðİda sayİlmİştİr.

 1. Üye aidatİ: üyelerden giriş ödentisi olarak 1000 TL, yİllİk olarak ta 1800 TL aidat alİnİr. Bu miktarlarİ artİrmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
 2. şube ödentisi: Derneðin genel giderlerini karşİlamak üzere şubeler tarafİndan tahsil edilen üye ödentilerini %50’si altİ ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteði ile derneðe yaptİklarİ baðİş ve yardİmlar,
 4. Dernek tarafİndan tertiplenen çay ve yemekli toplantİ, gezi ve eðlence, temsil, konser, spor yarİşmasİ, eðitim ve konferans gibi faaliyetlerden saðlanan gelirler,
 5. Derneðin mal varlİðİndan elde edilen gelirler,
 6. Yardİm toplama hakkİndaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak baðİş ve yardİmlar,
 7. Derneðin, amacİnİ gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduðu geliri temin etmek amacİyla giriştiði ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 8. Diðer gelirler.       

Derneðin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 
Madde 14-Defter tutma esaslarİ;
Dernekte, işletme hesabİ esasİna göre defter tutulur. Ancak, yİllİk brüt gelirin 2011 yİlİ için 500 Bin TL’yi aşmasİ durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasİna göre defter tutulur.
Bilanço esasİna geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarİda belirtilen haddin altİna düşülürse, takip eden yİldan itibaren işletme hesabİ esasİna dönülebilir.
Yukarİda belirtilen hadde baðlİ kalmaksİzİn yönetim kurulu kararİ ile bilanço esasİna göre defter tutulabilir.
Derneðin ticari işletmesi açİlmasİ durumunda, bu ticari işletme için, ayrİca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayİt Usulü 
Derneðin defter ve kayİtlarİ Dernekler Yönetmeliðinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler 
Dernekte, aşaðİda yazİlİ defterler tutulur.
         A) İşletme hesabİ esasİna göre:
          a)İşletme hesabİ esasİnda tutulmasİ zorunlu defterler ve uyulacak esaslar aşaðİdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlarİ tarih ve numara sİrasİyla bu deftere yazİlİr ve kararlarİn altİ toplantİya katİlan üyelerce imzalanİr.
2-Üye Kayİt Defteri: Derneðe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneðe giriş ve çİkİş tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yİllİk aidat miktarlarİ bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayİt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sİra numarasİ ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakİn asİllarİ ve giden evrakİn kopyalarİ dosyalanİr. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çİktİsİ alİnmak suretiyle saklanİr.
4-İşletme Hesabİ Defteri: Dernek adİna alİnan gelirler ve yapİlan giderler açİk ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
b) İşletme hesabİ esasİna göre defter tutan dernekler isteðe baðlİ olarak aşaðİdaki defterleri tutabilirler.
1-Demirbaş Defteri: Derneðe ait demirbaşlarİn edinme tarihi ve şekli ile kullanİldİklarİ veya verildikleri yerler ve kullanİm sürelerini dolduranlarİn kayİttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
2-Alİndİ Belgesi Kayİt Defteri: Alİndİ belgelerinin seri ve sİra numaralarİ, bu belgeleri alan ve iade edelerin adİ, soyadİ ve imzalarİ ile aldİklarİ ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
           B) Bilanço esasİnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşaðİdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayİtlİ defterler bilanço esasİnda defter tutulmasİ durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defterin tutulmasİ zorunludur. Envanter Defterinin tutulmasİ ise zorunlu deðildir.
Bu defterlerin tutulma usulü ile kayİt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlİðİna verdiði yetkiye istinaden yayİmlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliðleri esaslarİna göre yapİlİr. 
Defterlerin Tasdiki 
Dernekte, tutulmasİ zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüðüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanİlmasİna sayfalarİ bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapİlmaz. Ancak, bilanço esasİna göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklİ defterlerin, kullanİlacaðİ yİldan önce gelen son ayda, her yİl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi 
İşletme hesabİ esasİna göre kayİt tutulmasİ durumunda yİl sonlarİnda (31 Aralİk) (Dernekler Yönetmeliði (EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabİ Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasİna göre defter tutulmasİ durumunda ise, yİl sonlarİnda (31 Aralİk), Maliye Bakanlİðİnca yayİmlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliðlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneðin Gelir ve Gider İşlemleri 
Madde 17-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliði EK- 17’de örneði bulunan) “Alİndİ Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracİlİðİ ile tahsili halinde banka tarafİndan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alİndİ belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satİş fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapİlİr. Ancak derneðin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamİnda bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulasİ, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliði EK-13’te örneði bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafİndan kişi, kurum veya kuruluşlara yapİlacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliði EK-14’te örneði bulunan) “Ayni Yardİm Teslim Belgesi” ile yapİlİr. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafİndan derneðe yapİlacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliði EK-15’te örneði bulunan) “Ayni Baðİş Alİndİ Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alİndİ Belgeleri 
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanİlacak “Alİndİ Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliði EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararİyla, matbaaya bastİrİlİr.
Alİndİ belgelerinin bastİrİlmasİ ve kontrolü, matbaadan teslim alİnmasİ, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasİnda devir teslimi ve alİndİ belgesi ile dernek adİna gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafİndan bu alİndİ belgelerinin kullanİmİna ve toplanİlan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliðinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi 
Yönetim kurulu asİl üyeleri hariç, dernek adİna gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararİ ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açİk kimliði, imzasİ ve fotoðraflarİnİ ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafİndan iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanİnca onaylanİr. Yönetim kurulu asİl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafİndan en çok bir yİl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fİkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adİna yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrİlmasİ, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneðin kendiliðinden daðİldİðİnİn tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrİca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararİ ile her zaman iptal edilebilir.”
Yetki belgesinin kullanİmİ, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliðinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi 
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafİndan kullanİlan alİndİ belgeleri, harcama belgeleri ve diðer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklİ kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayİ ve tarih düzenine uygun olarak 5 yİl süreyle saklanİr.
Beyanname Verilmesi 
Madde 18-, Derneðin, bir önceki yİla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yİl sonu itibarİyla sonuçlarİna ilişkin (Dernekler Yönetmeliði EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafİndan onaylandİktan sonra, her takvim yİlİnİn ilk dört ayİ içinde dernek başkanİ tarafİndan ilgili mülki idare amirliðine verilir.
Bildirim Yükümlülüðü        
Madde 19-Mülki amirliðe yapİlacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi 
Olaðan veya olaðanüstü genel kurul toplantİlarİnİ izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurullarİ ile diðer organlara seçilen asİl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliði EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanİ tarafİndan ilgili mülki idare amirliðine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanİ, başkan yardİmcİlarİ ve yazman tarafİndan imzalanmİş genel kurul toplantİ tutanaðİ örneði,
 2. Tüzük deðişikliði yapİlmİşsa, tüzüðün deðişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüðünün son şeklinin her sayfasİ yönetim kurulunca imzalanmİş örneði eklenir.

Taşİnmazlarİn Bildirilmesi 
Derneðin edindiði taşİnmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliði EK-26’da sunulan) “Taşİnmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliðine bildirilir.
Yurtdİşİndan Yardİm Alma Bildirimi
Dernek tarafİndan, yurtdİşİndan yardİm alİnacak olmasİ durumunda yardİm alİnmadan önce (Dernekler Yönetmeliði EK-4’te belirtilen) “Yurtdİşİndan Yardİm Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliðine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dİşİndan yardİm alİnmasİ hususunda alİnmİş yönetim kurulu kararİ örneði, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardİmİn aktarİldİðİ hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneði de eklenir.
Nakdi yardİmlarİn bankalar aracİlİðİyla alİnmasİ ve kullanİlmadan önce bildirim şartİnİn yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarİ İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim 
Derneðin görev alanİna ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarİ ile yürüttüðü ortak projelerle ilgili olarak yapİlan protokol ve projenin örneði (Dernekler Yönetmeliði EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduðu yerin valiliðine verilir.
Deðişikliklerin Bildirilmesi 
Derneðin yerleşim yerinde meydana gelen deðişiklik (Dernekler Yönetmeliði EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Deðişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantİsİ dİşİnda dernek organlarİnda meydana gelen deðişiklikler (Dernekler Yönetmeliði EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarİndaki Deðişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, deðişikliði izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliðine bildirilir.
Dernek tüzüðünde yapİlan deðişiklikler de tüzük deðişikliðinin yapİldİðİ genel kurul toplantİsİnİ izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliðine bildirilir.
Derneðin İç Denetimi 
 Madde 20-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafİndan iç denetim yapİlabileceði gibi, baðİmsİz denetim kuruluşlarİna da denetim yaptİrİlabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya baðİmsİz denetim kuruluşlarİnca denetim yapİlmİş olmasİ, denetim kurulunun yükümlülüðünü ortadan kaldİrmaz.
Denetim kurulu tarafİndan en geç yİlda bir defa derneðin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya baðİmsİz denetim kuruluşlarİna denetim yaptİrabilir.
Derneðin Borçlanma Usulleri       
Madde 21-Dernek amacİnİ gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulmasİ halinde yönetim kurulu kararİ ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alİmİ konularİnda olabileceði gibi nakit olarak ta yapİlabilir. Ancak bu borçlanma, derneðin gelir kaynaklarİ ile karşİlanamayacak miktarlarda ve derneði ödeme güçlüðüne düşürecek nitelikte yapİlamaz.
Derneðin şubelerinin Kuruluşu 
Madde 22-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararİyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliði’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açİlacak yerin en büyük mülki amirliðine verir.
şubelerin Görev ve Yetkileri 
Madde 23-şubeler, tüzel kişiliði olamayan, dernek amaç ve hizmet konularİ doðrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doðan alacak ve borçlarİndan ötürü kendisinin sorumlu olduðu dernek iç örgütüdür.
şubelerin Organlarİ ve şubelere Uygulanacak Hükümler 
Madde 24- şubenin organlarİ, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayİtlİ üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asİl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asİl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. 
Bu organlarİn görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diðer hükümler, mevzuatİn öngördüðü çerçevede şube’de de uygulanİr.
şubelerin Genel Kurullarİnİn Toplanma Zamanİ ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasİl Temsil Edileceði 
Madde 25-şubeler, genel kurul olaðan toplantİlarİnİ genel merkez genel kurulu toplantİsİndan en az iki ay önce bitirmek zorundadİrlar.
şubelerin olaðan genel kurulu, 2 yİlda bir, Eylül ayİ içeresinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanİr. 
şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneðini toplantİnİn yapİldİðİ tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliðine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadİrlar.
şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doðal delegelerle temsil edilir. şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanlarİ doðal delege olarak, şubede kayİtlİ her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayİsİ 10‘dan fazla veya toplam üye sayİsİ 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katİlma hakkİna sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katİlİr. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katİlİr, ancak şube adİna delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrİlİrlar.
Temsilcilik Açma 
Madde 26-Dernek, gerekli gördüðü yerlerde yurt içinde ve yurt dİşİnda dernek faaliyetlerini yürütmek amacİyla yönetim kurulu kararİyla temsilcilik açabilir. Temsilciliðin adresi, yönetim kurulu kararİyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafİndan o yerin mülkî idare amirliðine yazİlİ olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. şubeler temsilcilik açamazlar.
Tüzüðün Ne şekilde Deðiştirileceði 
Madde 27-Tüzük deðişikliði genel kurul kararİ ile yapİlabilir. 
Genel kurulda tüzük deðişikliði yapİlabilmesi için genel kurula katİlma ve oy kullanma hakkİ bulunan üyelerin 2/3 çoðunluðu aranİr. Çoðunluðun saðlanamamasİ sebebiyle toplantİnİn ertelenmesi durumunda ikinci toplantİda çoðunluk aranmaz. Ancak, bu toplantİya katİlan üye sayİsİ, yönetim ve denetim kurullarİ üye tam sayİsİnİn iki katİndan az olamaz.
Tüzük deðişikliði için gerekli olan karar çoðunluðu toplantİya katİlan ve oy kullanma hakkİ bulunan üyelerin oylarİnİn 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük deðişikliði oylamasİ açİk olarak yapİlİr. 
Derneðin Feshi ve Mal Varlİðİnİn Tasfiye   şekli 
Madde 28-Genel kurul, her zaman derneðin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katİlma ve oy kullanma hakkİ bulunan üyelerin 2/3 çoðunluðu aranİr. Çoðunluðun saðlanamamasİ sebebiyle toplantİnİn ertelenmesi durumunda ikinci toplantİda çoðunluk aranmaz. Ancak, bu toplantİya katİlan üye sayİsİ, yönetim ve denetim kurullarİ üye tam sayİsİnİn iki katİndan az olamaz.
Fesih kararİnİn alİnabilmesi için gerekli olan karar çoðunluðu toplantİya katİlan ve oy kullanma hakkİ bulunan üyelerin oylarİnİn 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararİ oylamasİ açİk olarak yapİlİr.
Tasfiye İşlemleri 
Genel kurulca fesih kararİ verildiðinde, derneðin para, mal ve haklarİnİn tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapİlİr. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararİnİn alİndİðİ veya kendiliðinden sona erme halinin kesinleştiði tarihten itibaren başlanİr. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adİnda “Tasfiye Halinde İnegöl Mobilya Sanayicileri İş Adamlarİ Derneði ” ibaresi kullanİlİr.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneðin para, mal ve haklarİnİn tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneðin hesaplarİnİ inceler. İnceleme esnasİnda derneðe ait defterler, alİndİ belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayİtlarİ ile diðer belgelerinin tespiti yapİlarak varlİk ve yükümlülükleri bir tutanaða baðlanİr. Tasfiye işlemeleri sİrasİnda derneðin alacaklİlarİna çaðrİda bulunulur ve varsa mallarİ paraya çevrilerek alacaklİlara ödenir. Derneðin alacaklİ olmasİ durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarİn tahsil edilmesi ve borçlarİn ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklarİ, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneðin bulunduðu ildeki amacİna en yakİn ve fesih edildiði tarihte en fazla üyeye sahip derneðe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanaðİnda gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklİ bir nedene dayanİlarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanİr.
Derneðin para, mal ve haklarİnİn tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasİnİ müteakip tasfiye kurulu tarafİndan durumun yedi gün içinde bir yazİ ile dernek merkezinin bulunduðu yerin mülki idare amirliðine bildirilmesi ve bu yazİya tasfiye tutanaðİnİn da eklenmesi zorunludur.
Derneðin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sİfatİyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yİldİr.
Hüküm Eksikliði 
Madde 29-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çİkartİlmİş olan Dernekler Yönetmeliði ve ilgili diðer mevzuatİn dernekler hakkİndaki hükümleri uygulanİr.
Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organlarİ oluşturulana kadar, derneði temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşaðİda belirtilmiştir.   

ÜYELERİMİZ
Copyright @ 2016 . All rights Reserved
Developer :